Aanmelding / verwijzing

Aanmelding en verwijzing

Aanmeldingen bij en verwijzingen naar de jeugdeenheden van de Mutsaersstichting worden op de locaties behartigd door een instroomcoördinator. De aanmelding gebeurt altijd door of namens de ouders (als het kind jonger is dan 12 jaar), de cliënt (als deze ouder is dan 16 jaar) of beiden (als de jongere tussen 12 en 16 jaar is). Het kind en het gezin zijn dan ook de feitelijke hulpvragers. Voor een aanmelding bij de jeugdzorgeenheden (niet bij de Jeugd-GGz) is in de meeste gevallen een verwijzing en indicatiestelling door het Bureau Jeugdzorg nodig. Als het gaat om GGz-hulpverlening, kan bij een vermoeden van ernstige psychiatrische problematiek ook door een arts worden verwezen. Verwijzers kunnen in ieder geval altijd terecht bij de instroomcoördinator voor vooroverleg dan wel vooraanmelding. Bij verwijzing is het goed als ouders zich alvast telefonisch aanmelden, zodat tijdig een inschatting kan worden gemaakt van de soort en de ernst van de hulpvraag.

 

Verwijzers

Huisartsen en andere verwijzers kunnen kinderen/jeugdigen bij vermoeden van psychiatrische problematiek rechtstreeks aanmelden bij een van onze vestigingen (zie locaties). Wanneer u een cliënt wilt aanmelden bij de Mutsaersstichting kan dat schriftelijk. Het is hierbij van belang om persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en adres te vermelden. Daarnaast een omschrijving van de zorg en de hulpvraag.

Vanaf 1 april 2014 is het mogelijk om via de ZorgDomein Verwijsapplicatie digitaal te verwijzen naar de Mutsaersstichting. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet naar verdere verbetering van de samenwerking met de huisartsen in ons adherentiegebied. ZorgDomein wordt door ruim 7.500 huisartsen in Nederland gebruikt om patiënten digitaal te verwijzen naar meer dan 170 aangesloten zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, GGZ-organisaties, huisartsenlaboratoria of andere zorgaanbieders.

 

De juiste verwijsbrief

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet een verwijzing naar de GGZ sinds 1 januari 2014 aan de volgende vormeisen voldoen:

  • Naam en functie van u als verwijzer. N.B. De POH-GGZ kan niet zelf verwijzen, dat doet alleen de huisarts. Wel kan de POH-GGZ de verwijzing voorbereiden.
  • Uw persoonlijke AGB-code. (uitzondering BJZ en jeugdarts GGD)
  • Indien u niet digitaal verwijst, dan een handtekening en/of stempel
  • De omschrijving dat er “sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis” zoals bv. angststoornis of depressie.
  • U dient expliciet te verwijzen voor generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

 

Vragen?

Voor algemene vragen kunt u iedere werkdag terecht bij de instroomcoördinatoren: van 9:00 tot 12:15 en van 13:15 tot 16:30 uur. Zij zijn bereikbaar via telefoonummer 077-3217891.

 

Spreekuur voor huisartsen

Met behandelinhoudelijke vragen en/of (voor-)overleg over een casus kunt u ook terecht bij Hans Jansen, kinderarts-sociale pediatrie. Hij is bereikbaar op maandag en vrijdag van 13:00 tot 13:30 uur via tel. 077-3217570.

 

Eigen bijdrage GGZ 2012 (verzekerden van 18 jaar of ouder)

Ook de geestelijke gezondheidszorg ontkomt niet aan de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Voor tweedelijns GGZ is een eigen bijdrage ingevoerd voor verzekerden van 18 jaar of ouder. De eigen bijdrage moet maximaal 1 keer per patiënt per jaar worden betaald. De Mutsaersstichting heeft evenwel besloten om deze eigen bijdrage NIET te innen en dus af te zien van deze inkomsten. De Mutsaersstichting verwerpt financiële drempels voor noodzakelijke zorg, omdat dit onnodig leidt tot meer acute hulpvragen. Dit sluit aan op het beleid van veel ggz-instellingen in Nederland. Het kabinet heeft verder besloten dat in 2012 cliënten van de tweedelijns GGZ die een afspraak missen en zich niet tijdig afmelden, de kosten voor deze sessie zelf moeten betalen. Dit gold al in 2011 voor afspraken bij de eerstelijnspsycholoog.