Aanmelding / verwijzing

Aanmelding en verwijzing

Aanmeldingen bij en verwijzingen of toewijzing naar de jeugdeenheden van de Mutsaersstichting worden op de locaties behartigd door de medewerkers van Team Toegang. De aanmelding gebeurt altijd door of namens de ouders (als het kind jonger is dan 12 jaar), de cliënt (als deze ouder is dan 16 jaar) of beiden (als de jongere tussen 12 en 16 jaar is). Het kind en het gezin zijn dan ook de feitelijke hulpvragers. Verwijzers kunnen terecht bij de medewerkers van Team Toegang voor vooroverleg dan wel vooraanmelding. Bij verwijzing is het goed als ouders zich alvast telefonisch aanmelden, zodat tijdig een inschatting kan worden gemaakt van de soort en de ernst van de hulpvraag.

 

Verwijzers

Huisartsen en andere verwijzers kunnen kinderen/jeugdigen bij vermoeden van psychiatrische problematiek rechtstreeks aanmelden bij een van onze vestigingen (zie locaties). Wanneer u een cliënt wilt aanmelden bij de Mutsaersstichting kan dat schriftelijk. Het is hierbij van belang om persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en adres te vermelden. Daarnaast een omschrijving van de zorg en de hulpvraag.

Vanaf 1 april 2014 is het mogelijk om via de ZorgDomein Verwijsapplicatie digitaal te verwijzen naar de Mutsaersstichting. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet naar verdere verbetering van de samenwerking met de huisartsen in ons adherentiegebied. ZorgDomein wordt door ruim 7.500 huisartsen in Nederland gebruikt om patiënten digitaal te verwijzen naar meer dan 170 aangesloten zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, GGZ-organisaties, huisartsenlaboratoria of andere zorgaanbieders.

 

De juiste verwijsbrief

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet een verwijzing naar de GGZ sinds 1 januari 2014 aan de volgende vormeisen voldoen:

  • Naam en functie van u als verwijzer. N.B. De POH-GGZ kan niet zelf verwijzen, dat doet alleen de huisarts. Wel kan de POH-GGZ de verwijzing voorbereiden.
  • Uw persoonlijke AGB-code. (uitzondering BJZ)
  • Indien u niet digitaal verwijst, dan een handtekening en/of stempel
  • De omschrijving dat er “sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis” zoals bv. angststoornis of depressie.
  • U dient expliciet te verwijzen voor generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

 

Vragen?

Voor algemene vragen kunt u iedere werkdag terecht bij de medewerkers van
Team Toegang via de volgende telefoonnummers:

Team Toegang Noord-Limburg 077 - 321 78 91
Team Toegang Midden-Limburg 077 - 321 78 97
Team Toegang Zuid-Limburg 077 - 321 78 00

 

Spreekuur voor huisartsen

Met behandelinhoudelijke vragen en/of (voor-)overleg over een casus kunt u ook terecht bij Hans Jansen, kinderarts-sociale pediatrie. Hij is bereikbaar op maandag van 13:00 tot 13:30 uur via tel. 077-321 8 91.