Veelgestelde vragen

 

Heb je nog vragen? Kijk ook in deze lijst met veelgestelde vragen. Mogelijk staat jouw vraag hier bij.

  1. Ik heb naast behoefte aan kindadviezen ook behoefte aan begrip/uitleg/ondersteuning voor mijzelf. Kan dat ook?

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Welke kinderen en jeugdigen komen voor behandeling en zorg in aanmerking?

De klachten waarmee het kind bij de huisarts of aangewezen verwijzer komt, kunnen aanleiding zijn voor aanmelding bij de Mutsaersstichting Jeugdzorg of Jeugd-GGZ. Bij vermoeden van psychiatrische problematiek kunnen kinderen ook rechtstreeks door de huisarts of aangewezen verwijzer worden aangemeld. De klachten waarmee uw kind zich meldt, kunnen liggen op het gebied van opvoeding, psychische-, psychiatrische-, biologische- en schoolse ontwikkeling, in hun onderlinge samenhang. Of een kind in aanmerking komt voor behandeling hangt daarom af van de beoordeling die samen met de huisarts of andere verwijzer wordt gemaakt over de ernst van de klachten.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ik heb naast behoefte aan kindadviezen ook behoefte aan begrip/uitleg/ondersteuning voor mijzelf. Kan dat ook?

Het spreekt voor zich dat ouders hun problemen met of rond het kind ook kunnne inbrengen gedurende de behandeling. Als ouder maak je immers deel uit van de behandeling. Er zijn cursussen en trainingsmodules waarin ouders, samen met andere ouders, onder leiding van deskundige specialisten aan de slag kunnen. Wanneer de problemen van ouders zodanig ernstig zijn dat deze meer aandacht vragen dan mogelijk is binnen de behandeling van het kind, zal verwezen worden naar zorgverlening of behandeling bij instanties voor volwassenen. Uiteraard is tussen hulpverleners van ouders en kinderen afstemming en samenwerking gewenst. Van tijd tot tijd worden, bijvoorbeeld door de cliëntenraad, ouderavonden verzorgd waarin ouders dit soort vragen met elkaar kunnen delen.

Terug naar boven

 

 

 

 

3 Ik heb mijn verhaal al zovaak verteld, word ik nu wel gehoord?

Wanneer een kind wordt aangemeld, wordt het ouder-verhaal én dat van het kind vastgelegd in een behandelplan. Soms is het nodig aanvullende informatie te vragen of specialistisch onderzoek te doen. De Mutsaersstichting brengt de aanmeldinformatie, de geformuleerde doelen, de uitslagen van onderzoek en de voortgang in de behandeling zo goed mogelijk samen in een elektronisch dossier. Hierdoor kunnen alle behandelaren die betrokken zijn bij de behandeling van het kind/cliënt, ongeacht de vestiging waar het in behandeling is, beschikken over dezelfde informatie. Met inachtneming van de privacyregels, zoals vastgelegd in het privacyreglement. Op die manier hoef jij niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en blijft er meer tijd over voor het praten over de ontwikkeling van het kind.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

4 Hoe lang moet/kan mijn kind hier in behandeling blijven?

De duur van de behandeling wordt bij de eerste contacten en bij het vastleggen van het behandelplan ingeschat. Dit vorm een onderdeel van de afspraken die in het plan zijn vastgelegd. Ouders worden op die manier in staat gesteld om hun kind beter te kunnen ondersteunen. Als zich complicaties voordoen of de behandeling verloopt niet volgens plan, wordt dit bij de evaluatiegesprekken of eerder als dat nodig is, besproken met de ouders. Gestreefd wordt naar een beperkte opnameduur: niet langer dan nodig is. 

Terug naar boven

 

 

 

 

5 Bij de Jeugdzorg en Jeugd-GGZ van de Mutsaersstichting zou de wachtlijst erg lang zijn?

In het verleden had ook de Mutsaersstichting te maken met lange wachtlijsten. Kinderen moesten daarom te lang wachten op behandeling. De Mutsaersstichting heeft ingrijpende maatregelen genomen om de wachttijd te verkorten. Wanneer er geen plaats is in de aangewezen behandelsetting kan dat bijvoorbeeld betekenen dat we al starten met een deel van de behandeling. De wachttijd is inmiddels behoorlijk teruggebracht. Direct na de intake krijgen onze cliënten een behandelcoördinator toegewezen met wie dit traject kan worden besproken.

Terug naar boven

 

 

 

 

6 Wat kost de behandeling van ons kind?

De kosten voor behandeling binnen de Mutsaersstichting worden in het algemeen vergoed door de verzekering of door andere instanties zoals de provincie of gemeenten. Dat geldt niet voor alle kosten en het kan per behandeling ook verschillen. Een voorbeeld is het vervoer. Als er een medische noodzaak bestaat tot vervoer van het kind wordt dit door de meeste verzekeringen na aanvraag vergoed. Onze behandelcoördinator kan hier meer informatie over geven. We raden ouders aan zichzelf goed te informeren; ouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Terug naar boven

 

 

 

 

7 Hoe is het vervoer van de kinderen geregeld?

Als de medische noodzaak voor vervoer van het kind is vastgesteld, kan het kind in aanmerking komen voor gratis vervoer tussen huis en de voorzieningen binnen de Mutsaersstichting. De aanvraag voor medisch noodzakelijk vervoer van en naar deeltijdbehandeling (in combinatie met de school de Wijnberg) gebeurt door de behandelend arts. Het is belangrijk om vóór aanvang van de behandeling duidelijkheid te hebben over de vergoeding van het vervoer. Over de tijden van het vervoer staat alle noodzakelijke informatie in de folder van de behandeleenheid waar het kind geplaatst wordt.

Terug naar boven

 

 

 

 

8 Is er begeleiding bij het vervoer?

Het vervoer van de kinderen is "gegund" aan een vervoerder die is gespecialiseerd op het gebied van “medisch noodzakelijk” vervoer. Deze voldoet daarmee aan een aantal wettelijke voorschriften en kwaliteitseisen. In principe treedt de vervoerder op als begeleider en zorgt de chauffeur ervoor dat de kinderen met zorg worden begeleid naar het gebouw waar de behandeling plaats heeft of waar scholing wordt aangeboden. Uiteraard geldt dat ook voor het vervoer naar huis. De chauffeur ziet er op toe dat de kinderen ook daadwerkelijk het gebouw ingaan of thuis worden ontvangen. Zijn er klachten over deze begeleiding of zijn er bijzondere wensen ten aanzien van de begeleidende taken, dan worden deze met de vervoerder opgenomen. Wanneer een bijzondere en afwijkende vorm van begeleiding noodzakelijk is, moeten hier aanvullende afspraken over worden gemaakt (bijvoorbeeld met uw verzekeringen). Uiteraard zijn er ook ouders en verzorgers die zelf hun kinderen brengen. Voor vragen over vervoer kun je terecht bij je verzekering, bij de behandelcoördinator en bij de school van het kind.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

9 Ik wil wel hulp voor mijn kind, maar mijn familie vindt het niet nodig. Hoe leg ik ze dat uit?

Het is niet altijd gemakkelijk aan familie en vrienden uit te leggen waarom u voor uw kind hulp nodig acht. Ouders worstelen zelf vaak met de twijfels over hun beslissing, over de opvoeding: "Hadden we het anders moeten doen?" of "Kan ik mijn kind dit wel aandoen?". Gelukkig zijn er toenemend belangengroepen die helpen bij het duidelijk maken van wat er aan de hand is en met hoeveel pijn en moeite de ouders tot het besluit komen om hun hun kind te laten behandelen of hun kind in deeltijd of in een dag-/nachtvoorziening te laten plaatsen. Het besluit over de noodzaak tot behandeling en plaatsing in een deeltijd- of klinische voorziening, na aanvraag door huisarts/medicus, wordt uiteraard in overleg met de ouders samen met deskundigen genomen. Je kunt de belangengroepen vinden via de handige websites'. Hier vind je veel specifieke informatie over bijvoorbeeld ADHD, etc

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

10 Wat als door armoede in het gezin het niet mogelijk is voor kinderen, (die bij de Mutsaersstichting in behandeling zijn), om alledaagse dingen aan te schaffen of alledaagse dingen te doen die nodig zijn voor hun ontwikkeling?

Hulpverleners van de Mutsaersstichting doen voor deze kinderen, samen met hun ouders, regelmatig een beroep op een hulpfonds voor een bijdrage die deze dingen wel mogelijk maakt (zoals het Nationaal Fonds Kinderhulp, het Lambert Versterrenfonds, Kidzbase). Het gaat dan om alledaagse dingen, zoals een fiets of kleding; ontspanning, in de vorm van een dagje uit of vakantie, om even aan de ellende te ontsnappen; of ontwikkeling, door sport, muziekles of een laptop voor school.

Terug naar boven