Veelgestelde vragen

 

Heb je nog vragen? Kijk ook in deze lijst met veelgestelde vragen. Mogelijk staat jouw vraag hier bij.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Welke kinderen en jeugdigen komen voor behandeling en zorg in aanmerking?

De klachten waarmee het kind bij de huisarts of aangewezen verwijzer komt, kunnen aanleiding zijn voor aanmelding bij de Mutsaersstichting Jeugdzorg of Jeugd-GGZ. Bij vermoeden van psychiatrische problematiek kunnen kinderen ook rechtstreeks door de huisarts of aangewezen verwijzer worden aangemeld. De klachten waarmee uw kind zich meldt, kunnen liggen op het gebied van opvoeding, psychische-, psychiatrische-, biologische- en schoolse ontwikkeling, in hun onderlinge samenhang. Of een kind in aanmerking komt voor behandeling hangt daarom af van de beoordeling die samen met de huisarts of andere verwijzer wordt gemaakt over de ernst van de klachten.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

2 Welke trainingen en cursussen worden gegeven door de Mutsaersstichting?

Naast algemene behandelmodules beschikt de Mutsaersstichting over een aantal cursussen (modules) voor kinderen en ouders. Een van de kenmerken van deze trainingen is het “open” karakter van de trainingsgroepen, waarin kinderen uit verschillende behandelmodules kunnen deelnemen. De volgende trainingen en cursussen zijn beschikbaar: 

 

Donald Druk. Training voor kinderen van 9 t/m 12 jaar met AD(H)D.

- Voor kinderen en jeugdigen en voor verwijzers en ouders

Kinderen met AD(H)D kunnen snel overprikkeld zijn, snel boos zijn, vergeetachtig zijn, een negatief zelfbeeld hebben (zich waardeloos en/of ongeliefd voelen), doordat ze vaak kritiek krijgen op hun gedrag, moeilijkheden hebben in de omgang met leeftijdgenoten, minder gemotiveerd zijn voor school. De trainingsmodule "Donald Druk" richt zich op vermindering van deze klachten.

 

Pak aan. Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar met depressieve klachten.

- Voor kinderen en jeugdigen en voor verwijzers en ouders

Kinderen en jeugdigen met depressieve klachten kunnen last hebben van een sombere stemming, weinig plezier hebben, huilerig zijn, zich waardeloos en/of ongeliefd voelen (negatief zelfbeeld), lusteloosheid, vaak nergens zin in hebben, zich terugtrekken, weinig motivatie voor school, traag gedrag of juist prikkelbaarheid en snel boos zijn. “Pak Aan” richt zich op de vermindering van deze klachten.

 

Kom op, samen top! Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en jeugdigen van 9 t/m 18 jaar.

- Voor kinderen en jeugdigen en voor verwijzers en ouders

Deze trainingen zijn bedoeld voor kinderen en jeugdigen die problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten, bijvoorbeeld omdat ze weinig of geen vrienden hebben, regelmatig conflicten hebben met anderen, gepest worden, angstig en onzeker zijn, onvoldoende voor zichzelf opkomen,enz. Deze kinderen en jeugdigen voelen zich vaak niet op hun gemak met leeftijdgenoten. Juist voor hen kan een sociale vaardigheidstraining een middel zijn om de omgang en het contact met anderen te verbeteren.

 

Samen Sterk. Verwerkingsgroep voor seksueel misbruikte kinderen van 4 t/m 12 jaar.

- Voor kinderen en voor verwijzers en ouders

Seksueel misbruikte kinderen kunnen last hebben van heftige herinneringen, het probleem dat ze anderen niet meer zo snel vertrouwen, verdriet, boosheid en verwarring, angst dat zoiets weer opnieuw gebeurt, dromen, nachtmerries, hoofdpijn en buikpijn, het feit dat ze het geheim hebben moeten houden, het niet durven en/of kunnen praten over datgene dat ze meegemaakt hebben. Als een kind seksueel misbruikt is, roept dit vaak ook veel emoties en onmacht op bij ouders/verzorgers, bijvoorbeeld boosheid, verdriet, wanhoop; schuld, schaamte; wel/niet aangifte doen?; onzekerheid over hoe te reageren op gedrag van het kind. De module richt zich op de verwerking van de emoties en onmacht van seksueel misbruikte kinderen en de ouders van de kinderen en maakt deel uit van het  Behandelplan Emotionele stoornissen.

 

Druktemakers. Een cursus voor ouders van kinderen met ADHD.

- Voor ouders

Opvoeden van een kind dat moeite heeft met stilzitten, veel aandacht vraagt, veel praat, snel afgeleid is, eerst doet dan denkt, een ongelooflijke energie heeft of slecht lijkt te luisteren is een vermoeiende bezigheid. Voor ouders die het bovenstaande herkennen en ondersteuning zoeken bij het opvoeden van hun kind, organiseren wij de cursus “Druktemakers”. Dit is een cursus voor ouders van kinderen van 6 tot 18 jaar, over het omgaan met hun kinderen met ADHD.

 

De namen van de cursus (bijvoorbeeld 'Donald Druk') verwijzen al naar het soort van problemen waarvoor de training of cursus bedoeld is. Van alle trainingen zijn brochures beschikbaar. Hierin staat informatie over het soort van problemen waarvoor de training is bedoeld, over de aanmelding, wie (ouder en/of kind) er voor de cursus in aanmerking komen en de eerstvolgende start van een training. Wanneer je gegevens opvraagt, word jij geïnformeerd over de eventuele wachttijd en de vermoedelijke start van de volgende cursus. Meer informatie over de genoemde modules is verkrijgbaar via het secretariaat Jeugd-GGZ van de Mutsaersstichting locatie Venlo, tel. 077 - 321 76 77.

Terug naar boven

 

 

 

 

3 Ik heb naast behoefte aan kindadviezen ook behoefte aan begrip/uitleg/ondersteuning voor mijzelf. Kan dat ook?

Het spreekt voor zich dat ouders hun problemen met of rond het kind ook kunnne inbrengen gedurende de behandeling. Als ouder maak je immers deel uit van de behandeling. Er zijn cursussen en trainingsmodules waarin ouders, samen met andere ouders, onder leiding van deskundige specialisten aan de slag kunnen. Wanneer de problemen van ouders zodanig ernstig zijn dat deze meer aandacht vragen dan mogelijk is binnen de behandeling van het kind, zal verwezen worden naar zorgverlening of behandeling bij instanties voor volwassenen. Uiteraard is tussen hulpverleners van ouders en kinderen afstemming en samenwerking gewenst. Van tijd tot tijd worden, bijvoorbeeld door de cliëntenraad, ouderavonden verzorgd waarin ouders dit soort vragen met elkaar kunnen delen.

Terug naar boven

 

 

 

 

4 Ik heb mijn verhaal al zovaak verteld, word ik nu wel gehoord?

Wanneer een kind wordt aangemeld, wordt het ouder-verhaal én dat van het kind vastgelegd in een behandelplan. Soms is het nodig aanvullende informatie te vragen of specialistisch onderzoek te doen. De Mutsaersstichting brengt de aanmeldinformatie, de geformuleerde doelen, de uitslagen van onderzoek en de voortgang in de behandeling zo goed mogelijk samen in een elektronisch dossier. Hierdoor kunnen alle behandelaren die betrokken zijn bij de behandeling van het kind/cliënt, ongeacht de vestiging waar het in behandeling is, beschikken over dezelfde informatie. Met inachtneming van de privacyregels, zoals vastgelegd in het privacyreglement. Op die manier hoef jij niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en blijft er meer tijd over voor het praten over de ontwikkeling van het kind.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

5 Hoe lang moet/kan mijn kind hier in behandeling blijven?

De duur van de behandeling wordt bij de eerste contacten en bij het vastleggen van het behandelplan ingeschat. Dit vorm een onderdeel van de afspraken die in het plan zijn vastgelegd. Ouders worden op die manier in staat gesteld om hun kind beter te kunnen ondersteunen. Als zich complicaties voordoen of de behandeling verloopt niet volgens plan, wordt dit bij de evaluatiegesprekken of eerder als dat nodig is, besproken met de ouders. Gestreefd wordt naar een beperkte opnameduur: niet langer dan nodig is. 

Terug naar boven

 

 

 

 

6 Bij de Jeugdzorg en Jeugd-GGZ van de Mutsaersstichting zou de wachtlijst erg lang zijn?

In het verleden had ook de Mutsaersstichting te maken met lange wachtlijsten. Kinderen moesten daarom te lang wachten op behandeling. De Mutsaersstichting heeft ingrijpende maatregelen genomen om de wachttijd te verkorten. Wanneer er geen plaats is in de aangewezen behandelsetting kan dat bijvoorbeeld betekenen dat we al starten met een deel van de behandeling. De wachttijd is inmiddels behoorlijk teruggebracht. Direct na de intake krijgen onze cliënten een behandelcoördinator toegewezen met wie dit traject kan worden besproken.

Terug naar boven

 

 

 

 

7 Wat kost de behandeling van ons kind?

De kosten voor behandeling binnen de Mutsaersstichting worden in het algemeen vergoed door de verzekering of door andere instanties zoals de provincie of gemeenten. Dat geldt niet voor alle kosten en het kan per behandeling ook verschillen. Een voorbeeld is het vervoer. Als er een medische noodzaak bestaat tot vervoer van het kind wordt dit door de meeste verzekeringen na aanvraag vergoed. Onze behandelcoördinator kan hier meer informatie over geven. We raden ouders aan zichzelf goed te informeren; ouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Terug naar boven

 

 

 

 

8 Hoe is het vervoer van de kinderen geregeld?

Als de medische noodzaak voor vervoer van het kind is vastgesteld, kan het kind in aanmerking komen voor gratis vervoer tussen huis en de voorzieningen binnen de Mutsaersstichting. De aanvraag voor medisch noodzakelijk vervoer van en naar deeltijdbehandeling (in combinatie met de school de Wijnberg) gebeurt door de behandelend arts. Het is belangrijk om vóór aanvang van de behandeling duidelijkheid te hebben over de vergoeding van het vervoer. Over de tijden van het vervoer staat alle noodzakelijke informatie in de folder van de behandeleenheid waar het kind geplaatst wordt.

Terug naar boven

 

 

 

 

10 Is er begeleiding bij het vervoer?

Het vervoer van de kinderen is "gegund" aan een vervoerder die is gespecialiseerd op het gebied van “medisch noodzakelijk” vervoer. Deze voldoet daarmee aan een aantal wettelijke voorschriften en kwaliteitseisen. In principe treedt de vervoerder op als begeleider en zorgt de chauffeur ervoor dat de kinderen met zorg worden begeleid naar het gebouw waar de behandeling plaats heeft of waar scholing wordt aangeboden. Uiteraard geldt dat ook voor het vervoer naar huis. De chauffeur ziet er op toe dat de kinderen ook daadwerkelijk het gebouw ingaan of thuis worden ontvangen. Zijn er klachten over deze begeleiding of zijn er bijzondere wensen ten aanzien van de begeleidende taken, dan worden deze met de vervoerder opgenomen. Wanneer een bijzondere en afwijkende vorm van begeleiding noodzakelijk is, moeten hier aanvullende afspraken over worden gemaakt (bijvoorbeeld met uw verzekeringen). Uiteraard zijn er ook ouders en verzorgers die zelf hun kinderen brengen. Voor vragen over vervoer kun je terecht bij je verzekering, bij de behandelcoördinator en bij de school van het kind.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

11 Ik wil wel hulp voor mijn kind, maar mijn familie vindt het niet nodig. Hoe leg ik ze dat uit?

Het is niet altijd gemakkelijk aan familie en vrienden uit te leggen waarom u voor uw kind hulp nodig acht. Ouders worstelen zelf vaak met de twijfels over hun beslissing, over de opvoeding: "Hadden we het anders moeten doen?" of "Kan ik mijn kind dit wel aandoen?". Gelukkig zijn er toenemend belangengroepen die helpen bij het duidelijk maken van wat er aan de hand is en met hoeveel pijn en moeite de ouders tot het besluit komen om hun hun kind te laten behandelen of hun kind in deeltijd of in een dag-/nachtvoorziening te laten plaatsen. Het besluit over de noodzaak tot behandeling en plaatsing in een deeltijd- of klinische voorziening, na aanvraag door huisarts/medicus, wordt uiteraard in overleg met de ouders samen met deskundigen genomen. Je kunt de belangengroepen vinden via de handige websites'. Hier vind je veel specifieke informatie over bijvoorbeeld ADHD, etc

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

12 Wat als door armoede in het gezin het niet mogelijk is voor kinderen, (die bij de Mutsaersstichting in behandeling zijn), om alledaagse dingen aan te schaffen of alledaagse dingen te doen die nodig zijn voor hun ontwikkeling?

Hulpverleners van de Mutsaersstichting doen voor deze kinderen, samen met hun ouders, regelmatig een beroep op een hulpfonds voor een bijdrage die deze dingen wel mogelijk maakt (zoals het Nationaal Fonds Kinderhulp, het Lambert Versterrenfonds, Kidzbase). Het gaat dan om alledaagse dingen, zoals een fiets of kleding; ontspanning, in de vorm van een dagje uit of vakantie, om even aan de ellende te ontsnappen; of ontwikkeling, door sport, muziekles of een laptop voor school.

Terug naar boven