Rechten en plichten

Als je zorg of hulp krijgt van de Mutsaersstichting, dan heb je rechten en plichten. Jij wilt weten wat je van ons kunt verwachten en andersom verwachten wij ook bepaalde dingen van jou. Hieronder vind je de belangrijkste rechten en plichten:

 

Samenwerken

Wanneer je hulp of zorg van ons krijgt, verwachten we van jou dat je meewerkt aan die hulp. Wanneer je een tijdje bij ons in een leef- of woongroep verblijft, gelden er natuurlijk bepaalde huisregels. We willen het per slot van rekening voor iedereen zo prettig mogelijk maken. Deze huisregels krijg je al vóórdat je bij ons komt logeren, zodat jij precies weet wat er van jou wordt verwacht én wat jij van anderen en van ons mag verwachten.

 

Privacy

Om je goed te kunnen helpen, verzamelen en bewaren wij informatie over jou. Onze medewerkers zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke informatie. Want wat jij met ons bespreekt en wat je bij ons doet, gaat anderen niets aan. Daarom hebben alle medewerkers die je bij de Mutsaersstichting ontmoet, een beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Eventuele andere hulpverleners en artsen krijgen je dossier natuurlijk wel te zien, behálve als je daar bezwaar tegen maakt.

 

Mogelijkheid van beperkte informatie verstrekking aan gemeenten:

Een jeugdige aan wie gespecialiseerde ggz is geleverd kan, samen met degene die hem de ggz heeft verleend, ervoor kiezen dat geen enkele diagnostisch gegeven bij de declaratie bij de gemeente wordt vermeld. Indien de jeugdige jonger is dan twaalf jaar of ouder en zijn belangen niet goed kan behartigen, kan de degene die het gezag over hem uitoefent (dat wil zeggen een ouder of andere gezagsdrager) voor deze optie kiezen. De curator of mentor van een meerderjarige jeugdige kan ook voor deze optie kiezen. Hiertoe dient een in overleg met uw behandelcoördinator een  privacyverklaring ingevuld en ondertekend te worden.

 

Klachten

De Mutsaersstichting streeft ernaar goede zorg te verlenen. Om dit te realiseren werken bij de Mutsaersstichting gekwalificeerde en deskundige medewerkers. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarover je niet tevreden bent.

 

Ontevreden

Ben je niet tevreden over de manier waarop de medewerker van de Mutsaersstichting met jou of je probleem omgaat? Praat hier dan over met deze medewerker of eventueel zijn of haar leidinggevende.

 

Een klacht indienen

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Hoe je dat doet, lees je in de folder 'Als u niet tevreden bent'. Je kunt ook je klachtformulier sturen naar:

Klachtencommissie Mutsaersstichting
Postbus 242
5900 AE Venlo
 
Wil je meer informatie over het verloop van de klachtenprocedure, dan verwijzen we je graag naar de Klachtenregeling voor cliënten.


Ben je op grond van de Wet verplichte ggz gedwongen opgenomen en heb jij of je vertegenwoordiger of nabestaande een klacht over beslissingen die in het kader van deze wet zijn genomen? Er kan dan een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie Wvggz (Postbus 242, 5900 AE Venlo).

 

Vertrouwenspersoon

Heb je vragen over de hulpverlening die aan jou geboden wordt? Of heb je een klacht over je behandeling? Kom je er met je hulpverlener niet uit? Dan zijn er vertrouwenspersonen die jou kunnen helpen. Binnen de Mutsaersstichting zijn zowel de patiëntvertrouwenspersoon (PVP) als de vertrouwenspersoon in de jeugdhulp (AKJ) beschikbaar. Of je een vraag of klacht hebt of advies wilt, deze vertrouwenspersonen zijn er om je te helpen. Zo kunnen zij ondersteunen bij het indienen van je klacht of gaan ze samen met jou in gesprek met je hulpverleners.

 

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de volgende websites: www.akj.nl en www.pvp.nl.

 

De AKJ-vertrouwenspersoon is Nora Dautzenberg. Bereikbaar op telefoonnummer: 088-5551000 (werkdagen van 09.00-17.00 uur) en e-mail adres: info@akj.nl . Daarnaast kun je op de website van het AKJ live  chatten met een medewerker. De chat is open van maandag tot en met donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

De PVP-vertrouwenspersoon is Esther Hol. Bereikbaar op telefoonnummer: 06-20186950 en e-mail adres: e.hol@pvp.nl

 

Kinder- en Jongerenrechtswinkel

Kinderen tot 18 jaar die informatie en advies zoeken over hun rechten kunnen bellen naar of langskomen bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. De Kinderrechtswinkel helpt gratis en eventueel anoniem. Meer informatie vind je op kinderrechtswinkel.nl

 

De Kinderombudsman

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.

De Kinderombudsman kan je uitleggen hoe je voor je rechten kunt opkomen: alleen of met andere kinderen. Zie ook dekinderombudsman.nl

 

Ja dokter, nee dokter

Een website voor kinderen en jongeren waar je meer informatie vindt over rechten is ook jadokterneedokter.nl